CEF Barcelona Centro de Estudios Financieros

Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

CEF Barcelona Centro de Estudios Financieros
Este curso no está actualmente activo en nuestra Web

Presentación

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d´expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Requisitos

Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Títol d´enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

Programa

Part General:

Dret Constitucional (4 temes).
L’Organització Política i Administrativa de l´Estat (4 temes).
La Unió Europea (4 temes).
L’Organització Política i administrativa de Catalunya (3 temes).
L´Administració Pública. Dret Administratiu (8 temes).
Economia del sector públic. La gestió económicofinancera (3 temes).
Estadística (3 temes).
Gestió pública (5 temes).
Funció pública (5 temes).
Polítiques públiques (5 temes).
Àmbit General:

Funció pública(6 temes).
Contractació pública i pressupost (6 temes).
Gestió pública i millora (8 temes).
Noves tecnologies i administració pública (3).
Anàlisis i estudis (3 temes).
PROVES
L´Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2). Durada 1 hora.
Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (44 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 h 15 minuts.
Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 hora 45 minuts.
SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.
Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

Cursos relacionados que SÍ están activos

Publicidad

Ver otros cursos de preparación de oposiciones de...