CEF Barcelona Centro de Estudios Financieros

Oposiciones a Grupo A2: Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

CEF Barcelona Centro de Estudios Financieros
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Gran de Gracia, 171
  Barcelona 08012
  España

Programa

PRIMERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

Per als aspirants del torn de lliure accés, aquesta prova comprèn l´annex I (blocs I a V) del temari previst a la base 1.3.
La prova consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 60 preguntes, més 6 de reserva, proposades pel Tribunal Qualificador, cadascuna amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.
SEGONA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

Aquesta prova comprèn l´annex 2 i l´annex 3 del temari previst a la base 1.3.
Aquesta prova consisteix a resoldre per escrit 4 supòsits pràctics en els quals es plantejarà, eventualment, analitzar els estats comptables d´una empresa; comprovar l´adequació de les autoliquidacions o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l´obligació tributària; contestar al·legacions; efectuar i motivar la regularització tributària i practicar les liquidacions tributàries, incloses liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en període voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinancera del deutor a efectes de determinar els acords per adoptar en el marc d´un procediment de recaptació, i resoldre procediments de revisió.
L´aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material mínim de suport i consulta en format paper o electrònic (que inclourà la normativa aplicable al/s supòsit/s pràctic/s plantejat/s) lliurat pel Tribunal Qualificador.
TERCERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

Aquesta prova comprèn l´annex 3 del temari previst a la base 1.3.
Consisteix a respondre per escrit o mitjançant suport informàtic en format word sis preguntes proposades pel Tribunal Qualificador.
El temps per a la realització d´aquesta prova serà de 2 hores.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de preparación de oposiciones de...