Cos de mestres Educació Infantil

Imparte:

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Opció a assistir a classes presencials.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari. Realització de simulacres de proves.

• Orientació, seguiment i correcció de la programació didàctica. Formes d’exposició d’aquesta.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l´Administració Pública.

*Característiques generals del nen. Factors que intervenen en el desenvolupament.

* Desenvolupament psicomotor, de la personalitat, cognitiu, afectiu, del llenguatge.

* Família com a primer agent de socialització.

* Principals corrents pedagògiques i psicològiques.

* Educació per a la salut. Educació sexual a l’etapa infantil. Educació musical.

* La programació en el primer cicle. Funcions del mestre d’educació infantil.

* Alimentació, nutrició i dietètica.

*Equipament didàctic. Organització de l’espai i el temps.

*Evolució de l’expressió plàstica. Expressió corporal. Influència de la imatge en el nen.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

 • Oposición
 • Precio
 • Inicio
 • Lugar
Ver otros cursos de preparación de oposiciones de...